ـ پایان نامه ها

ـ معرفی کتاب های منتشر شده و تازه های نشر

ـ فایل کتب و مقالات علمی

ـ فصلنامه اعتیاد پژوهی و فصلنامه سلامت اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر

ـ فصلنامه طب اعتیاد