روش های پیشگیری از اعتیاد در محیط های آموزشی

 پرینت 
نویسنده
محمد صداقتی جهرمی

منابع
دومین جشنواره دانشگاه پاک، دانشگاه صنعتی شیراز، 1392