پژوهش ها و مطالعات

بررسي زمینه های گرايش (جوانان) به مواد اعتیادآور نوین صنعتي

چکيده

پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصيفي است و با استفاده از تكنيك دلفي و روش پيمايش اجرا شده است. هدف اصلي اين پژوهش شناخت عوامل مؤثر بر گرايش جوانان به موادمخدر صنعتي است بنابراين با استفاده از نظريه هاي مطرح شده در حوزه اعتياد، همچون نظريه آنومي دوركيم و مرتون، نظريه برچسب زني لمرت، نظريه كنترل شاد و نظريه معاشرت افتراقي به طرح چهارچوب نظري پژوهش پرداخته شده است. سپس با استفاده از تكنيك دلفي نظريات نخبگان در اين حوزه بررسي و عوامل موثر برگرايش جوانان به موادمخدر صنعتي شناسايي گرديد. در مرحلة بعد با استفاده از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه پژوهشگر ساخته، به بررسي نظرات جوانان معتاد پرداخته شد. بدين ترتيب تعداد 40 نفر از جوانان معتاد به موادمخدر صنعتي كه واجد شرايط شركت در اين پژوهش بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند كه در نهايت 35 نفر از آنان حاضر به همكاري گرديده نتايج زيربه  عنوان عوامل موثر بر گرايش جوانان به موادمخدر صنعتي به ترتيب اولويت، به دست آمد: 

1- ترغيب دوستان و همنوايي با آنان برگرايش جوانان قمی به سوءمصرف موادمخدر صنعتي تأثير دارد.

2- سبك و شيوة زندگي جوانانه برگرايش جوانان قمی به سوء مصرف موادمخدر صنعتي تأثير دارد.

3- نياز جامعه به سرخوشي بر گرايش جوانان قمی به سوءمصرف موادمخدر صنعتي تأثير دارد.

4- اختلال در فرآيند جامعه پذيري بر گرايش جوانان قمی به سوءمصرف موادمخدر صنعتي تأثير دارد.

5- استعداد اعتياد پروري ساختار جامعه ايران برگرايش جوانان قمی به سوءمصرف موادمخدرصنعتي تأثير دارد.

6- ضعف كنترل و نظارتهاي رسمي بر گرايش جوانان قمی به سوءمصرف موادمخدر صنعتي تأثير دارد.

7- پيش پنداشته ها بر گرايش جوانان قمی به سوءمصرف موادمخدر صنعتي تأثير دارد.

8- ضعف در قدرت ابراز وجود و تصمي مگيري فردي بر گرايش جوانان قمی به سوءمصرف موادمخدر صنعتي تأثير دارد.

9- اعتياد ساير اعضاي خانواده بر گرايش جوانان قمی به سوءمصرف موادمخدر صنعتي تأثير دارد.

10- كنجكاوي بر گرايش جوانان قمی به سوءمصرف موادمخدر صنعتي تأثير دارد.

11- رهايي از فشارهاي اجتماعي همچون  )فقر، شرايط شاغل نبودن و مدرك گرايي) بر گرايش جوانان قمی به سوءمصرف مواد مخدر صنعتي تأثير دارد.

12- بي اطلاعي عمومي از عوارض سوء مصرف موادمخدر جديد صنعتي بر گرايش جوانان قمی به سوءمصرف مواد مخدر صنعتي تأثير دارد.


کليد واژگان

اعتياد، مواد مخدر صنعتي، جوانان


نویسنده

هادی آسائی، دبیر روان شناسی وعلوم اجتماعی درآموزش وپرورش ناحیه 4 قم، فوق لیسانس مدیریت آموزشی


منابع

اولین همایش مخدرهاي صنعتي ـ دانشگاه اصفهان، 1392
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید