تاریخ شمسی :
شنبه - ۱ مهر - ۱۳۹۶

دانشگاه جندی شاپور دزفول ـ حاشیه برگزاری کارگاه اموزشی پیشگیری از سوء مصرف الکل

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ کارگاه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر

 

دانشگاه صنعتی ارومیه ـ کارگاه آموزشی پیشگیری از سوء مصرف الکل

 

دانشگاه صنعتی ارومیه ـ کارگاه آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر