1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

درباره پیامد مصرف سیگار چه می دانید؟

درباره پیامد مصرف تریاک چه می دانید؟

درباره پیامد مصرف شیشه چه می دانید؟

درباره پیامد مصرف هروئین چه می دانید؟

درباره پیامد مصرف قرص اکستازی چه می دانید؟

درباره پیامد مصرف کوکائین چه می دانید؟

درباره پیامد مصرف حشیش چه می دانید؟

درباره پیامد مصرف الکل چه می دانید؟

اختلال حافظه، توهم، بدبینی و جنون روانی، سوغات مصرف شیشه است.                              والدین گرامی: با پرهیز از تحقیر، تنبیه بدنی و مقایسه، آسیب پذیری فرزندتان را در برابر اعتیاد کاهش دهید.                              باور نادرستی که خیلی ها را معتاد کرد: اگر ظرفیت داشته باشی، مصرف تفریحی مواد معتادت نمی کند.                             نوجوان عزیز: اعتیاد با این جملات شروع می شود: بیا امتحان کن، فقط یکبار.                             این خانواده ها مراقب باشند: خانواده های از هم پاشیده، بی بند و بار، سخت گیر و کم اطلاع در مورد اعتیاد.